13 de maig de 2019

L'APÒSTROF

L’apòstrof (’) és el signe ortogràfic que s’usa per a indicar la supressió d’una vocal. S’utilitza en els casos següents:

Apostrofació dels articles el, la, en, na

Com a regla general, els articles determinats el i la es redueixen a l’, i els articles personals en, na, quan la paraula que els segueix comença per vocal o muda:
l’avi, l’egua, l’invent, l’orgue, l’ull, l’hivern, n’Isidre, n’Honorat, n’Adelaida, n’Úrsula.
Aquesta regla general d’apostrofació de l’article presenta les excepcions següents, a més de les regles comunes a l’apostrofació de l’article i de la preposició de que s’exposen més avant:
a) Davant d’una paraula femenina començada amb i o u àtones (precedides o no de h) es manté la forma plena dels articles la, na:
la idea, la il·lusió, la hipòtesi, la història; la unitat, la universitat, la humitat, la humorada, na Irene, na Isabel, na Ursulina.
b) Davant de les paraules una (referit a l’hora del dia), ira i host, s’usa la forma plena la:
la una, la ira, la host.
c) No s’apostrofa tampoc l’article la quan la paraula que precedeix comença amb el prefix a- amb valor negatiu, si pot originar confusió per homofonia:
la anormalitat, la asimetria, la asincronia.
REMARCA: Davant de les xifres romanes i aràbigues, l’article adopta les formes apostrofades si quan s’escriuen amb caràcters alfabètics s’apostrofen:
l’1 de gener (= l’u de gener);l’XI (= l’onze);d’1.000.000 a 2.000.000 (= d’un milió a dos milions).

I ara a practicar.

ACTIVITAT 1 

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3

ACTIVITAT 4

JOC

EL CÒMIC


29 d’abril de 2019

BICICLETADA I EDUCACIÓ VIÀRIA A L'ESCOLA

Aquí teniu les fotos de la sessió d'educació viària a l'escola i també de la bicicletada.

Resultat d'imatges de educació viaria              Resultat d'imatges de bicicletada

15 d’abril de 2019

PRESENTACIÓ D'UN ECOSISTEMA

Per aquest trimestre cada un de noltros ha de presentar un ecosistema a la resta de la classe.
Per fer aquest treball podem consultar el següent symbaloo:


Aquí teniu la BASE D'ORIENTACIÓ.